ദേവി ഭാഗവത സത്രം – തോന്നല്ലൂർ പാട്ടുപുറക്കാവ്, പന്തളം – 19 – 28, മേയ്

പന്തളം – തോന്നല്ലൂർ ശ്രീ പാട്ടുപുരക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നാലാമത് ദേവി ഭാഗവത സത്രം മേയ് 19 മുതൽ 28 വരെ.

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *