ദേവി ഭാഗവത സത്രം – തോന്നല്ലൂർ പാട്ടുപുരക്കാവ്, പന്തളം – 19 – 28, മേയ്

ദേവി ഭാഗവത സത്രം – തോന്നല്ലൂർ പാട്ടുപുറക്കാവ്, പന്തളം – 19 – 28, മേയ് പന്തളം – തോന്നല്ലൂർ ശ്രീ പാട്ടുപുരക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നാലാമത് …

സരസ്വതീ ക്ഷേത്രം പുന:പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം

പന്തളം പാട്ടുപുരക്കാവ് നവരാത്രി മണ്ഡപം സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ 26-03-2018 രാവിലെ 9-30 നും 11-30നും അകം ഇടവം രാശി ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നടക്കുകയാണ്.ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ക്ഷേത്രസമർപ്പണം ബഹു.എൻ.എസ്.എസ്.ജനറൽ …